YÜKSEK KİMYAGER

+90(544) 534 36 41

Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği

Bakanlık Adı

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

Tebliğin Adı                 

:

Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği (Tebliğ No: 2005/11)

Tebliğ No

:

(No: 2005/11)

R. Gazete Tarihi

:

16/3/2005

R. Gazete Sayısı

:

25757

 

TÜRK GIDA KODEKSİ DİSTİLE ALKOLLÜ İÇKİLER TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO : 2005/11)

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğin amacı; distile alkollü içkilerin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlamasını sağlamak üzere bu ürünlerin özelliklerini  belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Tebliğ, distile alkollü içkilerin tanımını ve özelliklerini kapsar. Bu Tebliğ;

- Malttan üretilen biraları,

- Taze üzüm şarabını,

- Vermut ve bitkisel veya kokulu maddelerle aromalandırılmış diğer taze üzüm şaraplarını,

- Elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi fermente edilmiş diğer içkileri, fermente edilmiş içkilerle alkolsüz içkilerin karışımlarını ve bunların dışında kalan fermente edilmiş içkilerin karışımlarını,

- Bu Tebliğ’de yer alan distile alkollü içkiler tanımına girmeyen, damıtma yoluyla elde edilen diğer alkollü içkileri kapsamaz.

Hukuki dayanak

Madde 3 - Bu  Tebliğ 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği” ne göre hazırlanmıştır.

Tanım

Madde 4 - Bu Tebliğde geçen;

Distile Alkollü İçki:

a) İnsan tüketimi için hazırlanan,

b) Kendine özgü duyusal özellikleri olan ve yumurta likörü hariç alkol miktarı +20 ºC’da hacmen en az %15 olan,

c) Aroma katılmış veya katılmamış doğal fermentasyon ürünlerinin doğrudan distilasyonu ve/veya bitkisel maddelerin maserasyonu ile ve/veya tarımsal kökenli etil alkol ve/veya tarımsal kökenli distilat ve/veya distilat içkilerine Türk Gıda Kodeksi doğrultusunda aroma maddeleri, şeker veya diğer tatlandırıcı ürünlerin katılması ile,

d) Veya bir distile alkollü içkinin;

1) Bir veya birden fazla distile alkollü içki ile,

2) Tarımsal kökenli etil alkol, tarımsal kökenli distilat veya distilat içkileri ile,

3) Bir veya birden fazla alkollü içki ile,

4) Bir veya birden fazla içki ile,

karıştırılması ile üretilen içkidir.

Genel işlem tanımları:

Madde 5 - Bu Tebliğde geçen;

a) Tatlandırma: Yarı beyaz şeker, beyaz şeker, rafine beyaz şeker, dekstroz, fruktoz, glikoz şurubu, sıvı şeker, invert sıvı şeker, invert şeker  şurubu, rektifiye edilmiş konsantre üzüm şırası, konsantre üzüm şırası, taze üzüm şırası, karamelize edilmiş şeker, bal, keçiboynuzu şurubu veya yukarıda sayılanlarla aynı etkiyi yapacak diğer doğal karbonhidrat içeren maddelerin, bir veya birden  fazlasının distile alkollü içkilerin hazırlanmasında kullanımını,

Karamelize edilmiş şeker; sakkarozun bazlar, mineral asitler veya diğer kimyasal katkı maddeleri olmaksızın kontrollü  ısıtılmasından elde edilen ürünü,

b) Karıştırma: İki veya daha fazla farklı içkinin karıştırılması ile yeni bir içki elde edilmesini,

c) Alkol ilavesi: Bir distile alkollü içkiye tarımsal kökenli etil alkol ilavesini,

d) Harmanlama: Aynı kategoriye dahil ve aralarında; hazırlama metotları, distilasyon cihazları, olgunlaştırma ve eskitme süresi, üretimin yapıldığı coğrafi bölge gibi faktörlerin biri veya birkaçından ötürü kompozisyonunda bazı küçük farklar  ile ayırt edilebilen iki veya daha fazla distile alkollü içkinin birleştirilmesini,

e) Olgunlaştırma veya eskitme: Distile alkollü içkinin, daha önce kendisinde bulunmayan duyusal özellikleri kazanması amacıyla, uygun kaplarda belirli reaksiyonların doğal olarak oluşmasının sağlanmasını,

f) Aromalandırma: Distile alkollü içkilerin hazırlanmasında, Türk Gıda Kodeksinde yer alan tad ve koku veren maddelerden bir veya birkaçının kullanılmasını,

g) Renklendirme: Distile alkollü içkilerin hazırlanmasında Türk Gıda Kodeksinde yer alan bir veya birden fazla renklendirici maddenin kullanılmasını,

h) Tarımsal kökenli etil alkol: EK-1’de tanımlanan özellikleri taşıyan, tarımsal ürünlerin alkol fermentasyonundan sonra distile edilmesiyle elde edilen distile alkollü içkiler hariç etil alkolü,

ı) Tarımsal kökenli distilat: Tarımsal ürünlerin alkol fermentasyonundan sonra distilasyonu yoluyla elde edilen, bu maddenin (h) bendinde tarif edilen etil alkol özelliklerini taşımayan, kullanılan hammaddenin koku ve tadını muhafaza eden distilatı,

i) Suma: Türkiye’de üretilen yaş ve/veya kuru üzüm meyvesinin, hammadde olarak kullanılması ve üzümün tat ve kokusunu korumak amacıyla ayrımsal distilasyonla hacmen alkol miktarı en fazla % 94,5’e kadar sadece Türkiye’de distile edilmesi ile elde edilen üzüm kökenli distilatı,

j) Hacmen alkol miktarı: Söz konusu üründe +20 ºC’de var olan saf alkol hacminin, aynı sıcaklık derecesinde toplam ürün hacmine oranının % olarak ifadesini,

k) Uçucu madde içeriği: Distile edilerek elde edilen alkollü içkilerde,  kullanılan hammaddenin distilasyonu veya ikinci kez distilasyonu neticesi elde edilen etil alkol ve metil alkol dışındaki uçucu maddelerin miktarını,

l) Üretim yeri: Distile alkollü içkinin karakterini ve temel tanımlayıcı özelliklerini aldığı ve son ürünün üretim sürecinin geçtiği yer veya bölgenin adını,

m) Distile alkollü içki kategorisi: Aynı satış tanımına uyan distile alkollü içkileri,

n) Maserasyon: Distile alkollü içki üretiminde kullanılacak hammaddenin özelliğine göre hammaddenin aromatik özelliklerinin elde edilmesi amacıyla tarımsal kökenli etil alkolde belirli bir süre bekletilmesini,

o) Coğrafi İşaret: Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökeninin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş distile alkollü içkiyi gösteren işaretleri,

ifade eder.

Distile alkollü içki kategorilerinin tanımları ve özellikleri

Madde 6 - Bu Tebliğ kapsamında bulunan distile alkollü içkilerin tanımları ve özellikleri aşağıdadır:

a) Rakı: Yalnızca suma veya tarımsal kökenli etil alkol ile karıştırılmış sumanın, 5000 litre veya daha küçük hacimli geleneksel bakır imbiklerde, anason tohumu (Pimpinella anisum) ile ikinci kez distile edilmesiyle sadece Türkiye’de üretilen distile alkollü içkidir.

Rakının;

- Üretiminde ikinci kez distilasyona alınan toplam alkolün en az % 65’i suma olmalıdır.

- Hazırlanmasında rafine beyaz şeker kullanılmalı, şeker miktarı ürün litresinde en fazla 10 gram olmalıdır.

- Uçucu madde içeriği, hacmen %100 alkolün hektolitresinde 100 grama eşit veya daha fazla olmalıdır.

- Metil alkol içeriği, hacmen %100 alkolün hektolitresinde 150 gramdan fazla olmamalıdır.

- Anason tohumdan gelen uçucu yağın anetol miktarı, ürünün litresinde en az 800 miligram olmalıdır.

- Hacmen alkol miktarı en az % 40 olmalıdır.

- Dolum öncesi en az bir ay dinlendirilmelidir.

b) Rom: Şeker kamışı melası, şeker kamışı veya şeker kamışı suyundan elde edilen şurubun sadece alkol fermentasyonu ve hacmen en fazla % 96’ya kadar distilasyonu ile üretilen distilatın kullanılmasıyla elde edilen ve romun belirli duyusal özelliklerini taşıyan distile alkollü içkidir.

Özel aromatik karakteri olan romlar; şeker kamışı suyunun alkol fermentasyonu ve distilasyonu ile üretilir.

Özel aromatik karakteri olan romların;

Uçucu madde içeriği, hacmen %100 alkolün hektolitresinde 225 grama eşit veya daha fazla olmalıdır.

Fransanın deniz aşırı ülkelerinin coğrafi işaret tescili taşıyan romlar “Tarımsal” ifadesi ile birlikte satışa sunulabilir.

- Romun hacmen alkol miktarı en az % 37,5 olmalıdır. 

c) Viski / whisky / whiskey: Tahıl mayşelerinin, malt içeriğindeki diastaz enzimi ve/veya diğer doğal enzimler ile şekerlendirilmeleri, maya ile fermentasyonu ve kullanılan hammaddenin tat ve kokusuna sahip olması için hacmen en fazla %94,8 alkole kadar distilasyonu ile elde edilen distilatın, en az üç yıl süre ile, kapasitesi 700 litreyi geçmeyen ahşap fıçılarda olgunlaştırılması sonucu elde edilen distile alkollü içkidir.

- Viskinin hacmen alkol miktarı en az % 40 olmalıdır.

d) Tahıl distilat içkisi: Fermente tahıl mayşelerinin distilasyonu ile elde edilen ve kullanılan hammaddenin tat ve kokusunu taşıyan distile alkollü içkidir.

Duyusal özelliklerini kullanılan hammaddeden alan fermente tahıl mayşelerinin hacmen alkol miktarı en fazla   %  95 olacak şekilde distile edilmesi ile elde edilen tahıl distilat içkileri “tahıl brendisi” olarak adlandırılır.

-  Tahıl distilat içkisinin ve tahıl brendisinin hacmen alkol miktarı en az % 35 olmalıdır.  

Almanya’da ve orijinal etiketinde Almanca kullanılan Avrupa Birliği üyesi ülkelerde üretilen “tahıl brendisi” ifadesi yerine “Korn” veya “Kornbrand” ifadeleri kullanılabilir.

-  Korn’un  hacmen alkol miktarı en az % 32; Kornbrand’ın hacmen alkol miktarı en az % 37,5 olmalıdır.  

e) Kanyak: Sadece şarabın veya distilasyon için kuvvetlendirilmiş şarabın, hacmen en fazla % 86’ya kadar distilasyonundan veya şarap distilatının hacmen en fazla % 86’ya kadar ikinci kez distilasyonu ile üretilen distilattan elde edilen distile alkollü içkidir.

Bu içki, 1000 litreden büyük meşe fıçılarda en az 1 yıl, daha küçük hacimli fıçılarda en az 6 ay olgunlaştırması halinde de, “ kanyak” olarak satışa sunulabilir.

Kanyağın;

- Uçucu madde içeriği hacmen %100 alkolün hektolitresinde 125 grama eşit veya daha fazla olmalıdır.

- Metil alkol içeriği, hacmen %100 alkolün hektolitresinde en fazla 200 g  olmalıdır.

- Hacmen alkol miktarı en az % 37,5 olmalıdır.  

f) Brendi / Brandy / Weinbrand: Doğrudan kanyaktan veya kanyağın son ürünün hacmen %50’sini geçmeyecek miktarda, hacmen en fazla % 94,8’e kadar distile edilmiş şarap distilatı ile harmanlanmasından elde edilen distile alkollü içkidir.

Bu içki, 1000 litreden büyük fıçılarda en az bir yıl, daha küçük hacimli fıçılarda en az 6 ay olgunlaştırılır.

Brendinin;

- Uçucu madde içeriği hacmen % 100 alkolün hektolitresinde 125 grama eşit veya daha fazla olmalıdır.

- Metil alkol içeriği, hacmen % 100 alkolün hektolitresinde en fazla 200 g  olmalıdır.

- Hacmen alkol miktarı en az % 36 olmalıdır.

g) Üzüm cibresi distilat içkisi / üzüm cibresi: Fermente ve distile edilmiş üzüm cibresinden elde edilen distile alkollü içkidir. Distilasyon işlemi direkt su buharı ile veya sonradan su ilave edilerek gerçekleştirilir. Cibrenin distilasyonda bulunması halinde hacmen en fazla % 86’ya kadar distile edilmelidir. Aynı hacmen alkol miktarında tekrar distile edilebilir.

Üzüm cibresi distilat içkisinin;

- Uçucu madde içeriği hacmen % 100 alkolün hektolitresinde 140 grama eşit veya daha fazla olmalıdır.

- Metil alkol içeriği, hacmen % 100 alkolün hektolitresinde en fazla 1000 g olmalıdır.

- Bu içkinin hazırlanmasında üzüm cibresine eklenen tortu, 100 kg üzüm cibresinde 25 kg dan fazla  olmamalıdır.

- Tortudan elde edilen alkol miktarı son üründeki toplam alkol miktarının % 35’inden fazla olmamalıdır.

- Hacmen alkol miktarı en az % 37,5 olmalıdır.

“Üzüm cibresi” veya “üzüm cibresi distilat içkisi” isminin yerine, İtalya’da üretildiği takdirde “Grappa” Macaristan’da üretildiği takdirde “Polinka” ismi kullanılabilir.

h) Meyve cibresi distilat içkisi: Üzüm cibresi hariç meyve cibresinin fermentasyonu ve hacmen en fazla % 86’ya kadar distilasyonu ile üretilen distilattan elde edilen distile alkollü içkidir. Aynı hacmen alkol miktarında tekrar distile edilebilir.

Meyve cibresi distilat içkisinin;

- Uçucu madde içeriği, hacmen % 100 alkolün hektolitresinde 200 grama eşit veya daha fazla olmalıdır.

- Metil alkol içeriği, hacmen % 100 alkolün hektolitresinde en fazla 1500 g olmalıdır.

- Sert çekirdekli meyve cibresi distilat içkilerinde hidrosiyanik asit içeriği, hacmen % 100 alkolün litresinde      10 gramdan fazla olmamalıdır.

- Hacmen alkol miktarı en az % 37,5 olmalıdır.

ı) Kuru üzüm distilat içkisi / kuru üzüm brendisi / raisin brandy: “Corinth Black” veya “Malaga muscat” türü kurutulmuş üzüm ekstraktının alkol fermentasyonu ile elde edilen ürününün, distile edilmesi ile elde edilen distile alkollü içkidir. Distilatın, kullanılan hammaddenin tat ve kokusuna sahip olması için hacmen en fazla % 94,5’e  kadar distile edilmesi gerekir.

- Kuru üzüm distilat içkisinin hacmen alkol miktarı en az % 37,5 olmalıdır.

i) Meyve distilat içkisi: 2 alt kategoriye ayrılır.

1-  Meyve brendisi:

Sadece, çekirdekli veya çekirdeksiz taze etli meyvelerin veya bu meyvelerin şıralarının, alkol fermentasyonu ve kullanılan meyvenin tad ve kokusunu korumak amacıyla hacmen en fazla % 86 ya kadar distile edilmesi ile üretilen distilattan elde edilen distile alkollü içkidir. 

Meyve brendisinin;

- Uçucu madde içeriği,  hacmen %100 alkolün hektolitresinde 200 grama eşit veya daha fazla olmalıdır.

- Çekirdekli taze meyvelerden elde edilen içkilerde, hidrosiyanik asit miktarı, hacmen % 100 alkolün hektolitresinde en fazla 10 g olmalıdır.

- Metil alkol içeriği, hacmen %100 alkolün hektolitresinde en fazla 1000 g olmalıdır. Ancak;

Metil alkol miktarı hacmen %100 alkolün hektolitresinde; erik (Prunus domestica L.), Avrupa eriği (Prunus domestica L. var syriaca), quetsch (Prunus domestica L.), elma (Malus domestica Borkh) veya armuttan (Pyrus communis L.) elde edilen distilat içkilerinde en fazla 1200 g; Frenk üzümü ve kuş üzümü (Ribes spp.), üvez (Sorbus aucuparia) ve mürverden (Sambucus nigra) elde edilen distilat içkilerinde en fazla 1350 g; ahududu (Rubus idaeusL.) ve böğürtlenden (Rubus fruticosus L.) elde edilen distilat içkilerinde en fazla 1200 g olabilir.

Williams türü armutlardan üretilen armut brendilerinde sadece “williams” adı kullanılabilir. Bu ürünlerde metil alkol miktarı hacmen %100 alkolün hektolitresinde en fazla 1350 g olmalıdır.               

Meyve brendisi olarak tanımlanan içkilerde meyve adı “brendi” ifadesinden önce kullanılmalıdır. Bu ürünler meyve adı ile birlikte “wasser” olarak da adlandırılabilir. Kiraz brendisi “kirsch”, erik brendisi “slivovitz” olarak da adlandırılabilir. 

- Meyve brendisinin hacmen alkol miktarı en az % 37,5 olmalıdır.

2-  Meyve alkola içkileri:

Kısmen fermente olmuş veya fermente olmamış böğürtlen (Rubus fruticosus L.), çilek (Fragaria L.), yaban mersini (Vaccinium myrtillus L.), ahududu (Rubus idaeus L.), Frenk üzümü (Ribes vulgare Lam), çakal eriği (Prunus spinosa L.), üvez (Sorbus domestica- Sorbus domestica L.), çoban süpürgesi meyvesi (Ilex cassine L.), keklik üzümü (Sorbus turminalis L.), mürver (Sambucus nigra L.), kuşburnu (Rosa canina L.), kuşüzümü (Ribes nigrum L.) gibi üzümsü meyvelerin tarımsal kökenli etil alkolde veya distilat içkisinde veya distilat içinde hacmen %100 alkolün 20 litresinde en az 100 kg meyve kullanılarak maserasyon ve bunu takiben distilasyon işlemi ile elde edilen distile alkollü  içkidir.

Yukarıda yer alan fermente edilmemiş meyveler gibi üzümsü meyvelerin, bütün halde tarımsal kökenli etil alkolde maserasyonu ve ardından distilasyonu ile elde edilen ürünler, meyve adı ile birlikte “geist” olarak adlandırılabilir.

- Meyve alkola içkilerinin hacmen alkol miktarı en az %37,5 olmalıdır.

j) Cider distilat içkisi / cider brendi / cider brandy /perry distilat içkisi: Sadece cider veya perry’nin distilasyonu ile elde edilen distile alkollü içkidir. Kullanılan  hammaddenin tad ve kokusuna sahip olması için hacmen alkol miktarı  en fazla %86’ya  kadar distile edilir.

Cider distilat içkisinin;

- Uçucu madde içeriği, hacmen %100 alkolün hektolitresinde 200 grama eşit veya daha fazla olmalıdır.

- Metil alkol içeriği, hacmen %100 alkolün hektolitresinde en fazla 1000 g  olmalıdır.

- Hacmen alkol miktarı en az % 37,5 olmalıdır.

k) Gentian distilat içkisi: Gentian köklerinin tarımsal kökenli etil alkol ilave edilerek veya edilmeyerek fermentasyonu ve elde edilen fermente gentianın distilasyonu ile elde edilen distile alkollü içkidir.

- Gentian distilat içkisinin hacmen alkol miktarı en az % 37,5 olmalıdır.

l) Meyve likörü: Meyvelerin tarımsal kökenli etil alkolde ve/veya tarımsal kökenli distilatta ve/veya tebliğ kapsamında yer alan distilat içkilerinde maserasyonu ile elde elden distile alkolü içkidir.

Kullanılan meyve miktarı hacmen % 100 alkolün 20 litresinde en az 5 kilogram olmalıdır.

Bu distile alkollü içkilerin aroması, kullanılan meyveden gelen aromalar dışında aroma  maddeleri ve/veya aroma karışımları ile desteklenebilir. Bu içkilerde Türk Gıda Kodeksinde yer alan aroma maddeleri ve aroma karışımları kullanılır. Ancak içkinin karakteristik tadı ve rengi sadece kullanılan meyveden gelmelidir.

Distile alkollü içkinin hacmen %100 alkolün litresinde en az 250 gram çakal eriğinin (Prunus espinosa) maserasyonu ile İspanya’da üretilmesi koşuluyla “meyve likörü” isminin yerine “Pacharan” ismi kullanılabilir.

- Meyve likörünün hacmen alkol miktarı en az % 25 olmalıdır.

m) Geleneksel meyve likörü: Iğdır ve Konya Ereğli’si yöresinde yetişen Tokaloğlu cinsi kayısı (Prunus armeniaca cv.), İstanbul Boğazının Sarıyer, Tarabya ve Beykoz civarı ile Bursa ve Bilecik yöresinde yetiştirilen ahududu (Rubus ideaus), Batı Karadeniz ve özellikle Karadeniz Ereğli’si yöresinde yetiştirilen Osmanlı çileği (Fragaria vesca), Afyon ve Kütahya yöresinde yetişen vişne (Prunus cerasus), Bodrum ve Fethiye yöresinde yetişen mandarina (Citrus reticulata) meyvelerinin veya seçilmiş meyve kısımlarının tarımsal kökenli etil alkol ve/veya tarımsal kökenli distilat ve/veya meyve distilat içkileri ile maserasyonu sonucu elde edilen ve sadece Türkiye’de üretilen distile alkollü içkidir.

Üretiminde  %100’lük alkol cinsinden 100 litre alkol için en az 75 kg meyve kullanılmış olmalıdır. Karakteristik tadı ve rengi tamamen kullanılan meyveden gelmelidir. Bu ürünlerde “geleneksel likör” ifadesi meyve adı ile birlikte kullanılır. Bu ürünlerde rafine beyaz şeker kullanılmalıdır.

- Geleneksel meyve likörünün hacmen alkol miktarı en az % 20 olmalıdır.

n) Geleneksel gül likörü: Isparta yöresinde yetişen Kızanlık Gülü yapraklarından gül yağı üretilmesi esnasında elde edilen yağ altı gül suyuna tarımsal kökenli etil alkol ilavesi ile elde edilen ve sadece Türkiye’de üretilen distile alkollü içkidir. Bu ürünlerde rafine beyaz şeker kullanılır.

- Geleneksel gül likörünün hacmen alkol miktarı en az % 20 olmalıdır.

o) Ardıç aromalı distile alkollü içkiler: Tarımsal kökenli etil alkole ve/veya tahıl distilat içkisine ve/veya tahıl distilatına ardıç tohumu (Juniperus communis) ile tat ve koku kazandırılması suretiyle elde edilen distile alkollü içkidir. Üretiminde ilave olarak,  Türk Gıda Kodeksinde yer alan doğal ve/veya doğala özdeş aroma maddeleri ve/veya aromatik  bitki ve/veya aromatik bitki kısımları kullanılabilir. Bu aromalar ve/veya bitki kısımları ardıç aromasını azaltsa bile, ardıcın diğer duyusal özellikleri belirgin olmalıdır.

- Ardıç aromalı distile alkollü içkinin hacmen alkol miktarı cin hariç en az % 15 olmalıdır.

“Genievre, Jenever, Genever ve Peket” adlı ardıç aromalı distile içkilerde;

- Kullanılan tarımsal kökenli etil alkol, duyusal olarak ürüne uygun olmalıdır.

- Metil alkol içeriği, hacmen % 100 alkolün hektolitresinde en fazla 5 g  olmalıdır.

- Aldehit içeriği hacmen % 100 alkolün hektolitresinde asetaldehit olarak en fazla 0,2 g olmalıdır.

- Ardıç tadının hissedilir olması gerekmez.

“Cin/gin” duyusal olarak uygun tarımsal kökenli etil alkolün Türk Gıda Kodeksinde yer alan doğal ve/veya doğala özdeş aroma maddeleri katılarak aromalandırılması ile elde edilen ardıç tadı baskın olan  içkidir.

“Distile cin/gin” adı yalnızca, uygun kalitede ve başlangıç alkol miktarı en az % 96 olan duyusal olarak uygun tarımsal kökenli etil alkolün, cin üretimine uygun geleneksel imbiklerde, ardıç tohumu ve diğer aromatik bitki ve/veya aromatik bitki  kısımları ile birlikte ikinci kez distilasyonu ile elde edilen ardıç tadı baskın olan distile alkollü içkiler için  kullanılabilir. “Distile cin” doğal ve/veya doğala özdeş aroma maddeleri ile aromalandırılabilir. “London cin/gin” de bir çeşit distile cindir.

Yukarıda tanımlanan distilasyon ürününe, distile cin üretiminde kullanılan distilat ve tarımsal kökenli etil alkolün aynı bileşim, saflık ve hacim alkolde karıştırılması ile elde edilen içkilerde de “distile cin” adı kullanılabilir. Ancak, tarımsal kökenli etil alkole aroma maddeleri katılmasıyla elde edilen cin için “distile cin” adı kullanılamaz.

- Cin ve distile cinin hacmen alkol miktarı en az % 37,5 olmalıdır.

p) Karavay aromalı distile alkollü içki: Tarımsal kökenli etil alkolün karavay (Carum carvi L.), ile aromalandırılmasıyla elde edilen distile alkollü içkidir. Bu distile alkollü içkiye karavay tadı baskın olması koşuluyla Türk Gıda Kodeksinde yer alan doğal ve/veya doğala özdeş aromalar veya aroma karışımları ilave edilebilir.

- Karavay aromalı distile alkollü içkinin hacmen alkol miktarı “akvavit” ve “aquavit” hariç en az % 30 olmalıdır.

Eğer bu içkiler bitki veya baharat distilatları ile aromalandırılmış ise “akvavit” veya “aquavit” olarak adlandırılır.

Karavay (Carum carvi L.) ve/veya dereotu (Anethum graveolens L.) tohumu aromasının baskın olması koşuluyla “akvavit” veya “aquavit”e doğal ve/veya doğala özdeş aromalar veya aroma karışımları ilave edilebilir. Esansiyel yağların kullanımına izin verilmez. Bu ürünlerin tadında acılık veren maddeler baskın olmamalı ve kuru ekstrakt miktarı 100 ml’de en fazla 1,5 g olmalıdır.

- “Akvavit” veya “aquavit”in hacmen alkol miktarı en az % 37,5 olmalıdır.

r) Anason aromalı distile alkollü içkiler: Tarımsal kökenli etil alkolün, yıldız anason (Illicium verum), anason (Pimpinella anisum), rezene (Foeniculum vulgare) ekstraktı veya aynı aromatik içeriğe sahip diğer herhangi bir bitki ile aromalandırılmasıyla elde edilen distile alkollü içkidir. 

Anason aromalı distile alkollü içkilerin üretiminde aşağıdaki üretim metotlarından herhangi biri kullanılır:

- Maserasyon ve/veya distilasyon,

- Tarımsal kökenli etil alkolün yukarıda belirtilen bitki kısımları veya tohumları ile ikinci kez distilasyonu,

- Anason aromalı bitki ekstraklarının doğal distilasyonunundan elde edilen distilatın ilavesi,

- Yukarıda belirtilen bu üç metodun kombinasyonu.

Anason aromalı distile alkollü içki üretiminde, anason tadının baskın olması kaydıyla diğer doğal bitki ekstraktı veya aromatik tohumlar da kullanılabilir.

- Anason aromalı distile alkollü içkilerde hacmen alkol miktarı “ouzo”, “pastis” ve “anis” hariç en az % 15 olmalıdır.

Anason aromalı distile alkollü içkinin  “pastis” olarak adlandırılabilmesi için glisirhizik asit olarak da bilinen kalkon adlı renklendiriciyi içeren meyan kökü (Glycyrrhiza glabra) doğal ekstraktı içermesi gerekir.

“Pastis”in;

- Meyan kökü miktarı 0,05 g/L’den az 0,5 g/L’den çok olmamalıdır. 

- Şeker miktarı 100 g/L’dan daha az olmamalıdır.

- Anetol düzeyi  en az 1,5 g/L en çok  2 g/L  olmalıdır.

- Hacmen alkol miktarı en az % 40 olmalıdır.

Anason aromalı distile alkollü içkinin  “ouzo” olarak adlandırılabilmesi için sadece Yunanistan’da yada Kıbrıs’ta üretilmiş olması gerekir.

“Ouzo”, anason ve kullanılması halinde rezene tohumu, Chios adasına özgü sakız (Pistacia lentiscus Chiaveya Latifolia) ile diğer aromatik tohumlar, bitkiler ve meyveler kullanılarak yapılan distilasyon veya maserasyon işlemiyle aromalandırılmış tarımsal kökenli etil alkollerin harmanlanması ile üretilir.

Distilasyon yoluyla aromalandırılmış tarımsal kökenli etil alkol;

- “Ouzo”nun hacmen alkol miktarının en az  % 20’sini temsil etmelidir.

- 1000 litre veya daha az kapasiteli geleneksel kesikli sistem bakır imbiklerde distilasyonla üretilmiş olmalıdır.

- Hacmen alkol miktarı % 55’den az ve % 80’den fazla olmamalıdır.

“Ouzo”;

- Renksiz olmalıdır.

- Şeker miktarı 50 g/L veya daha az olmalıdır.

- Hacmen alkol miktarı en az % 37,5 olmalıdır.

Anason aromalı bir distile alkollü içkinin “anis” olarak adlandırılabilmesi için, karakteristik tadı sadece anason (Pimpinella anisum) ve/veya yıldız anason (llicium verum) ve/veya rezene (Foeniculum vulgare)’den gelmelidir. Bu tohum veya tohumların birlikte distilasyonundan elde edilen alkol, bu distile içkinin hacmen alkol miktarının en az        % 20’sini sağlaması durumunda “distile anis” ismi kullanılır.

- “Anis”in hacmen alkol miktarı en az % 35 olmalıdır.

s) Bitter distile alkollü içki / bitter: Tarımsal kökenli etil alkolün Türk Gıda Kodeksinde yer alan doğal ve/veya doğala özdeş aroma veya aroma karışımları ilave edilerek aromalandırılması ile elde edilen baskın olarak bitter tada sahip distile alkollü içkidir.

- Bitter distile alkollü içkinin hacmen alkol miktarı en az % 15 olmalıdır.

Bu içkiler “amer” veya “bitter” adı ile veya başka bir adla birlikte başka bir ifade kullanılarak da satışa sunulabilir. 6 ncı maddede  yer alan ürünler haricindeki “bitter” ürünlerde de “amer” ifadesi kullanılabilir.

t) Votka: Tarımsal kökenli etil alkolün hammaddesinden gelen duyusal özelliklerinin seçimli olarak azaltılması amacıyla rektifikasyonu veya aktif kömürden filtrasyonu ve ardından direkt distilasyonu veya eşdeğer işlemlerden geçirilmesi ile elde edilen distile alkollü içkidir. İçkiye aroma maddeleri ilave edilerek duyusal özellikler kazandırılabilir.

- Votkanın hacmen alkol miktarı en az % 37,5 olmalıdır.

u) Likör: Tarımsal kökenli etil alkolün, tarımsal kökenli distilatın veya bir veya daha fazla distile alkollü içkinin veya bunların karışımlarının aromalandırılması, tatlandırılması ve kullanılması halinde süt, krema, diğer süt ürünleri, meyve, şarap, aromatik şarap gibi tarımsal ürünler ilave edilmesi ile elde edilen distile alkollü içkidir.

Likörün;

- Şeker miktarı, invert şeker cinsinden en az 100 g/L olmalıdır.

- Sadece gentian ile aromalandırılarak hazırlanan gentian likörlerde şeker miktarı invert şeker cinsinden en az    80 g/L olmalıdır.

- Sadece kiraz distilat içkisinin bulunduğu kiraz likörlerinde ise şeker miktarı invert şeker cinsinden en az 70 g/L olmalıdır.

Şeker  içeriği invert şeker cinsinden en az 250 g/L olan likörler için “Créme de” ifadesinden sonra meyve adı veya süt ürünleri hariç olmak üzere kullanılan hammadde adı gelir.

İnvert şeker cinsinden en az 400 g/L şeker içeren kuşüzümü likörleri için “Créme de cassis” adı kullanılır.

- Likörlerin hacmen alkol miktarı en az % 15 olmalıdır.

“Jaegertee”, “Jagertee”, “Jagatee” ismi, Avusturya’da bazı distile içki veya çay esansları, doğal aroma maddeleri ilave edilerek hazırlanan, hacmen alkol miktarı en az % 22,5 olan, invert şeker cinsinden 100 g/L şeker içeren likörler için kullanılır.

v) Yumurta likörü / advocaat / avocat / advokat: Tarımsal kökenli etil alkolden elde edilen, yumurta sarısı, yumurta beyazı ve şeker veya bal içeren, aromalandırılmış veya aromalandırılmamış distile alkollü içkidir.

Yumurta likörünün;

- Şeker veya bal miktarı en az 150 g/L olmalıdır.

- Yumurta sarısı miktarı en az  140 g/L olmalıdır.

- Hacmen alkol miktarı en az % 14 olmalıdır.

y) Yumurtalı likör: Tarımsal kökenli etil alkolden elde edilen, yumurta sarısı, yumurta beyazı ve şeker veya bal içeren, aromalandırılmış veya  aromalandırılmamış distile alkollü içkidir.

Yumurtalı likörün;

- Şeker veya bal miktarı en az 150 g/L olmalıdır.

- Yumurta sarısı miktarı en az  70 g/L olmalıdır.

- Yumurtalı likörün hacmen alkol miktarı en az % 15 olmalıdır.

z) Spritglögg / Väkevä glögi: Tarımsal kökenli etil alkolün Türk Gıda Kodeksinde yer alan  doğal ve/veya doğala özdeş tarçın ve/veya karanfil aroması ile aromalandırılması ile elde edilen distile alkollü içkidir.

Spritglögg’ün üretiminde aşağıdaki metotlardan biri kullanılır;

- Maserasyon ve/veya distilasyon,

- Yukarıda belirtilen bitki kısımları ile birlikte tarımsal kökenli etil alkolün ikinci kez  distilasyonu,

- Tarçın veya karanfilin doğal veya doğala özdeş aromasının ilavesi,

- Yukarıda belirtilen üç metodun kombinasyonu.

Türk Gıda Kodeksinde yer alan doğal veya doğala özdeş bitki ekstraktı aromaları da kullanılabilir. Ancak, kullanılan baharatın aroması baskın olmalıdır. Şarap ve şarap ürünlerinin içeriği %50’yi geçmemelidir.

- Spritglögg’ün hacmen alkol miktarı en az % 15 olmalıdır.

Özel distile alkollü içkiler ve likörlere ait tanımlar

Madde 7 - Bazı özel satış tanımlamaları bulunan distile içki ve likörlerin özellikleri aşağıda belirtilmiştir:

Vruchtenjenever veya Jenever met Vruchten : “Jenever”e meyve, bitki veya bunların parçaları  veya meyve suyu, meyve veya bitkilerden ekstrakt edilmiş konsantre distilatların veya diğer distilatların eklenmesi ile aromalandırılan  likör veya distile alkollü içkidir. Doğal veya doğala özdeş aromalar eklenir ve tatlandırılır.

Meyveden gelen duyusal karakteristiği korunarak hacmen alkol miktarı en az % 20’ye kadar distile edilir. “Vruchten” ifadesi, meyve ismi ile yer değiştirebilir.

Berenburg veya Beerenburg: Tarımsal kökenli etil alkol kullanılarak, meyve veya bitki veya bunların parçalarının maserasyonu ile üretilen, gentian kökü (Gentiana lutea L.) ardıç meyvesi  (Juniperus communis L.) ve defne yaprakları (Laurus nobilis L.) distilatlarının özel aromasını içeren, açık kahveden koyu kahveye doğru renk değişimi olan, invert şeker cinsinden en fazla  20 g/L tatlandırılabilen ve hacmen alkol miktarı en az  % 30 olan distile alkollü içkidir.

Guignolet: Kirazın tarımsal kökenli etil alkolde maserasyonu ile elde edilen likördür.

Punch au rhum: Alkol içeriği sadece “rhum” den sağlanan likördür.

Pastis de Marseille: Anetol miktarı 2 g/L, hacmen alkol miktarı % 45 olan pastis “Pastis  de Marseille” olarak adlandırılır.

Sloe gin: Çakal eriğinin cin içinde maserasyonu ve mümkünse çakal eriği suyunun eklenmesi ile sadece doğal aroma maddeleri kullanılarak üretilen,  hacmen alkol miktarı en az % 25  olan likördür.

Topinambur: Sadece Kudüs enginarı (Helianthus tuberosus L.)’nin  fermentasyonu ile hacmen alkol miktarı en az % 38 olacak şekilde üretilen distile alkollü içkidir.

Hefebrand: Fermente meyve veya şarabın tortusundan elde edilen hacmen alkol miktarı en az % 38 olan distile alkollü içkidir.

“Hefebrand” terimi kullanılan ham madde isimleri ile desteklenebilir.

Sambuca: Renksiz anason aromalı, anason (Pimpinella anisum L.), yıldız anason (Illıcium verum L.) veya  diğer aromatik bitkilerin distilatını içeren, hacmen alkol miktarı en az % 38 olan, şeker içeriği invert şeker cinsinden en az  350 grama eşit olan, doğal anetol miktarı litrede 1 gramdan fazla 2 gramdan az olan  likördür.

Mistra: Anason veya doğal anetol ile aromalandırılan, anetol içeriği 1 gramdan az 2 gramdan fazla olmayan, ayrıca aromatik bitkilerin distilatlarını içeren, hacmen alkol miktarı % 40’dan az % 47’den fazla olmayan, şeker eklenmeyen renksiz  likördür.

Maraschino veya Marrasquino: Renksiz, aromasını maraska kiraz distilatından veya kiraz maserasyon ürününden veya kiraz parçalarının alkol içindeki maserasyonundan alan,  hacmen alkol miktarı en az % 24 olan,  şeker içeriği invert şeker cinsinden en az 250 g/L’ye eşit olan likördür.

Nocino:     Cevizin bütün yeşil kabuğunun (Jugians regia L.) maserasyonu ve/veya distilasyonu ile aromalandırılan, hacmen alkol miktarı en az % 30 olan,  şeker miktarı invert şeker cinsinden en az 100 g/L  olan likördür.

Bira brendisi: Taze biranın hacmen en fazla % 86 alkole kadar doğrudan distilasyonu ile elde edilen, duyusal karakteristiği biradan gelen ve hacmen alkol miktarı en az % 38 olan distile alkollü içkidir.

Özel hükümler

Madde 8 - Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlere ait özel hükümler aşağıda verilmiştir:

a) Bu Tebliğin 6 ncı maddesindeki ürün tanımlarına uymayan ürünler, bu kategori isimleriyle anılmazlar. Bu ürünler “distile alkollü içki” olarak tanımlanır.

b) Distile alkollü içkilerin bu Tebliğde yer alan tanımlar kullanılarak insan tüketimine sunulabilmesi için, ait olduğu kategori ve satış tanımlarına uygun olması gerekir.

c) Distile alkollü içkilerin hazırlanmasında kullanılan su, ilgili mevzuatına uygun olmalıdır. Bu ürünlerin üretiminde tercihen distile veya demineralize su kullanılır. Katılacak su ürünün doğasını değiştiremez.

d) Distile alkollü içkilerin hazırlanmasında tarımsal kökenli etil alkol dışında başka etil alkol kullanılamaz.

e) Distile alkollü içkilerin hazırlanmasında kullanılan renklendirici, aroma ve izin verilen katkı maddelerinin çözünmesinde ve seyreltilmesinde tarımsal kökenli etil alkol kullanılır.

f) Distile alkollü  içkilerde kullanılacak tarımsal kökenli etil alkolün özellikleri EK- 1’e uygun olmalıdır.

g) Tarımsal kökenli etil alkol ve tarımsal kökenli distilat ürün tanımlarında belirtilen hammaddelerden üretilmiş olmalıdır.

h) Harmanlama sonucu elde edilen distile alkollü içki, harmanlama yapılmadan önceki distile alkollü içkiler ile aynı kategoridedir. 

ı) Bu Tebliğin Ek-2’sinde yer alan adlandırmalar, ürünün karakterinin ve nihai kalitesinin kazanıldığı üretim aşamasının, belirtilen coğrafi alanda gerçekleştiğini gösteren işaretler olup bu adlandırmalar Türk Patent Enstitüsü’nce coğrafi işaret olarak tescil edilmeleri halinde koruma altına alınır.

Katkı maddeleri

Madde 9 - Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere eklenen katkı maddeleri, tatlandırıcılar ve renklendiriciler  “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği”nin Katkı Maddeleri Bölümüne uygun olmalıdır. Rakı ve geleneksel meyve likörlerinde renklendirici, tatlandırıcı ve diğer katkı maddeleri kullanılamaz. Geleneksel gül likörlerinde renklendirici kullanılabilir.

Aroma maddeleri

Madde 10 - Distile alkollü içkilerin hazırlanmasında Türk Gıda Kodeksine uygun doğal aroma maddeleri ve karışımları kullanılır. Rakıda ve geleneksel likörlerde aroma maddeleri kullanılamaz.

Doğal aroma maddeleri “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği”nin Aromalar bölümüne uygun olmalıdır. Ancak aşağıda belirtilen likörler hariç olmak üzere, likörlerde  “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği”nin Aromalar bölümüne uygun doğala özdeş aroma maddeleri ve karışımları kullanılır;

a) Meyve likörleri veya “Crèmes”

Ananas

Kuşüzümü

Kiraz

Ahududu

Dut

Yaban Mersini

Turunçgil

Turuncu böğürtlen                         (Rubus chamaemorus L.)

Kutup Böğürtleni                            (Rubus articus)

Kırmızı yaban mersini                    (Vaccinium oxycoccus)

Kırmızı meyveli ayı üzümü            (Vaccinium vitis-idaea)

Deniz cehrisi /akdiken                   (Hippophae rhamnoides)

b) Bitki Likörleri

Nane

Gentian

Anason

Alp pelini

Yara otu

Bulaşanlar

Madde 11 - Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşanların miktarları “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği”nin Bulaşanlar Bölümüne uygun olmalıdır.

Pestisit kalıntıları

Madde 12 - Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği”nin Pestisit Kalıntıları Bölümüne uygun olmalıdır.

Veteriner ilaçları kalıntı limitleri

Madde 13 - Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlere hayvansal kökenli bir bileşen ilave edildiğinde veteriner ilaç kalıntı düzeyi  “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği”nin Veteriner İlaç Kalıntıları Bölümüne uygun olmalıdır.

Hijyen

Madde 14 - Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Hijyen  Bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak üretilmelidir.

Ambalajlama ve etiketleme - işaretleme

Madde 15 - Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajlanması, etiketlenmesi ve işaretlenmesinde “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği”nin Ambalajlama ve Etiketleme – İşaretleme Bölümünde  yer alan genel kuralların yanı sıra aşağıdaki kurallara da uyulmalıdır:

a) Tarımsal kökenli etil alkolün üretildiği hammaddenin belirtilmesi halinde, tarımsal kökenli etil alkol azalan oran sırası dikkate alınarak etiket üzerinde yer almalıdır.

b) Distile alkollü içki harmanlama işlemine tabi tutulmuş ise, ürün adı harmanlama ifadesi ile desteklenebilir.

c) Tüketime sunulan distile alkollü içkilerde “benzer”, “tip”, “stil” gibi tüketiciyi yanıltıcı, ürünün sahip olmadığı özellikleri ima eden  ifadeler, satış tanımlamalarında yer alamaz.

d) Rakı, rom, viski, tahıl distilat içkisi, kanyak, üzüm cibresi distilat içkisi, kuru üzüm distilat içkisi, meyve likörü, cider distilat içkisi, cider brendi, perry distilat içkisi, meyve distilat içkisi ve brendiye tarımsal kökenli etil alkol ilave edilmişse  herhangi bir şekilde sahip oldukları ürün adlarını taşıyamazlar.

e) Etiketinde “maserasyon ve distilasyonla üretilmiştir” ifadesinin bulunduğu durumlarda, aşağıda belirtilen meyve adları “alkola içkisi” ifadesinin önünde yer alabilir.

Böğürtlen (Rubus fruticosus L), çilek (Fragaria L.), yaban mersini (Vaccinium myrtillus L.), ahududu (Rubus idaeus L.), frenk üzümü (Ribes vulgare Lam) , çakal eriği (Prunus spinosa L), üvez (Sorbus domestica- Sorbus domestica L.), çoban süpürgesi meyvesi (Ilex cassine l.), keklik üzümü (Sorbus turminalis L.), mürver (Sambucus nigraL.), kuşburnu (Rosa canina L), kuşüzümü (Ribes nigrum L.).

Fransa’nın denizaşırı topraklarında ve bölgelerinde üretilen muz (Musa paradisiaca), passion meyvesi(Passiflora edulis), ambarella (Spondias dulcis), hog plum (Spondias mombin) meyvelerinden distile alkollü içkilerin etiketinde de, “maserasyon ve distilasyonla üretilmiştir” ifadesinin bulunduğu durumlarda meyve adı “alkola içkisi” ifadesinin önünde yer alabilir.

f) Birden fazla meyvenin fermentasyonu ve distilasyonu ile elde edilen ürün “meyve brendisi” olarak adlandırılır. Ürün ismi kullanılan meyvelerin azalan ağırlıkları göz önünde bulundurularak her bir meyvenin adı ile desteklenebilir.

g) Meyve likörlerinde “likör” ifadesinden önce meyve adı yer alır.

h) Meyve cibresi distilat içkisinde satış tanımında meyve ismi “cibre distilat içkisi” ifadesinin önünde yer alır. Eğer cibrede birkaç farklı meyve kullanılmış ise satış tanımında “meyve cibresi distilat içkisi” kullanılır.

ı) Distile alkollü içkilerden (d) fıkrasında belirtilenlerin bir veya birden fazla bu Tebliğde tanımlanan veya tanımlanmayan distile alkollü içki ile karıştırılması ve/veya bir yada daha fazla tarımsal kökenli distilatlarla karıştırılması durumunda; satış tanımı “Distile Alkollü İçki” ifadesi açıkça görülebilir bir şekilde, ürün ismi ile aynı yüzde, diğer kalite ibareleri olmadan etiketin göze çarpan bir bölümünde yer almalıdır.

Ancak, herhangi bir karışım bu Tebliğin 6 ncı maddesinde yer alan içki isimlerinden birine uyuyorsa, bu karışımın tanımlanmasında ve piyasaya sunulmasında yukarıda belirtilen koşul aranmaz

Yukarıda bahsedilen ifadeler aynı karakterde ve renkte olmalıdır, kullanılan punto satış tanımında  kullanılan puntonun yarısından daha büyük olamaz. 

Her bir alkol bileşeninin oranı, hacimce karışımın toplam saf alkol miktarında temsil edildiği saf alkolün hacimce yüzdesine eşit olmalıdır. Bu durum kullanılan miktarın azalan oranlarına göre “% hac.”   olarak ifade edilir.

i) Distile alkollü içkinin içindeki alkol, sadece o distile alkollü içkinin üretim sürecinde elde edilmemiş ise, söz konusu içki, bu Tebliğin 6 ncı maddesinde yer alan içki isimleri ile birlikte bileşik isim olarak piyasaya sunulamaz.

Ancak, AB üyesi ülkelerde üretilen likörlerin sunumunda sadece aşağıdaki bileşik isimler kullanılabilir:

Kuru erik brendi, portakal brendi, kayısı brendi, kiraz brendi, kuşüzümü romu olarak da adlandırılan solbaerrom. 

Yukarıda belirtilen bileşik ifadeler etikette likör kelimesi ile aynı renkte, aynı puntoda ve tek sırada olmalıdır.  Alkol distile içkiden gelmiyorsa alkolün orijini etikette bileşik ifade ve likör ifadesi ile aynı yüzde kullanılan tarımsal kökenli alkol türü ile birlikte veya “……den yapılmıştır.” veya “……..kullanılmıştır” ifadesi ile birlikte “tarımsal alkol” ifadesi yer almalıdır.

   j) Avrupa Birliği üyesi ülkelerden ithal edilen ürünlerde, kategorilerine göre Ek-2’de belirtilen isimler etikette ürün ismiyle birlikte yer alabilir.

Taşıma ve depolama

Madde 16 - Bu Tebliğ’de yer alan ürünlerin depolanmasında ve taşınmasında “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği”nin 10 uncu bölümündeki kurallara uyulmalıdır.

Numune alma ve analiz metotları

Madde 17 - Bu Tebliğ’de yer alan ürünlerin üretim hattından ve muhafaza deposundan numune alınmasında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Numune Alma ve Analiz Metotları bölümündeki kurallara uyulmalıdır. Numune, uluslararası kabul görmüş metotlarla analiz edilmelidir.

Avrupa Birliğine uyum

Madde 18 -  Bu Tebliğ 1576/89EEC sayılı “Distile Alkollü İçkilerin Tanımlanması ve Sunulmasına İlişkin Genel Kurallar” üzerine Konsey Tüzüğü ve 1014/90/EEC sayılı “Distile Alkollü İçkilerin Tanımlanması ve Sunulmasına İlişkin Detay Kurallar” Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tescil ve denetim

Madde 19 - Bu Tebliğde yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri, tescil ve izin, ithalat, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 05/06/2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Denetim

Madde 20 - Bu Tebliğe ait hükümler; 05/06/2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna göre, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca denetlenir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 21 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 21/10/1995 tarihli ve 22440 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Distile Alkollü İçkiler Tebliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri bu  Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu süre içinde gerekli düzenlemeleri yapmayan üretim yerlerinin faaliyetine izin verilmez. Bu sürenin sonunda söz konusu üretim yerleri ile Tebliğ hükümlerine uymayan ürünleri satan işyerleri hakkında, 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 22 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 23 - Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

EK-1

Tarımsal Kökenli Etil Alkolün Özellikleri

 

                Özellikler

 Duyusal Özellikler                                                            Hammaddesine özgü olandan başka

                                                                                                               koku ve tad bulunmamalı

 Alkol miktarı (hacmen %)                          en az                                96.0

Toplam asitlik

%100 lük alkolde asetik asit                      en fazla                              1.5

cinsinden gram/hektolitre) 

 Esterler

(%100 lük alkolde etilasetat                      en fazla                               1.3

cinsinden gram/hektolitre)

Aldehitler

(%100 lük alkolde asetaldehit                  en fazla                               0.5

cinsinden gram/hektolitre)

 Yüksek alkoller

(%l00 lük alkolde metil-2 propanol 1        en fazla                             0.5

cinsinden gram/hektolitre)

Metanol

(%l00 lük alkolde gram/hektolitre)           en fazla                             50

Buharlaşma Kalıntısı                                 en fazla                              1.5

(%100 lük alkolde gram/hektolitre)

 Uçucu azotlu bazlar

(%100 lük alkolde azot cinsinden          en fazla                                0.1

gram/hektolitre)

              Furfural                                                                                                Bulunmamalı

 

 

 

 

 

EK 2

DİSTİLE ALKOLLÜ İÇKİLERE AİT COĞRAFİ İŞARETLER

 Tanım                                                 Coğrafi İşaret

 

1. Rom                                                Rhum de la Martinique

                                                                              Rhum de la Guadeloupe

Rhum de la Reunion

Rhum dc la Guyane

(Bu tanımlar  'traditionne’ ifadesi ile desteklenebilir )

Ron de Malaga        

Ron de Granada

Rum da Madeira

2. (a) Whisky                                                       Scotch Whisky

Irish Whisky

Whisky espand .

(Bu tanımlar 'Malt'   or 'Grain' ifadesi ile desteklenebilir )

 

    (b) Whiskey                                                    Irish Whiskey

Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey

(Bu tanımlar 'Pot Still' ifadesi ile desteklenebilir)

3. Tahıl Distilat İçkisi                                         Eau-de-vie de seigle, marque nationale luxembourgeoise

4. Kanyak                                                             Eau-de-vie de Cognac

Eau-de-vie des Charentes

Cognac

(Bu tanımlar aşağıdaki ifadelerle birlikte kullanılabilir) 

—  Fine

—  Grande Fine Champagne

—  Grande Champagne

—  Petite Fine Champagne

—  Petite Champagne

—  Fine Champagne

—  Borderies

—  Fins Bois

Bons Bois)

Fine Bordeaux
Armagnac
Bas-Armagnac
Haut-Armagnac
Tenarese

Eau-de-vie de vin de la Marne

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comte

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Eau-de-vie de vin de Savoie

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de vin des C6tes-du-Rhone

Eau-de-vie dc vin originaire de Provence

Faugeres or eau-de-vie de Faugcres

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Aguardente do Minho

Aguardente do Douro

Aguardente da Beira Interior

Aguardente da Bairrada

Aguardenre do Oeste

Aguardenre do Ribatejo

Aguardente do Alentejo

Aguardente do Algarve

 

5.  Brendi                                                              Brandy de Jerez

Brandy de Penedes

Brandy iraliano

Brandy ATTIKII<;/Attica Brandy

Brandy IleXoTtowrtaou/Peloponnese Brandy

Brandy KevTpiKf]<; EXXaSa^'Brandy from Central Greece

Deucscher Weinbrand

6.Üzüm Cibresi Distilat İçkisi                            Eau-de-vie de marc de Champagne ou marc de Champagne

Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comte

Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Marc de Bourgogne

Marc de Savoie

Marc d'Auvergne

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de marc des Cotes du Rhone

Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Marc d'Alsace Gewur/traminer

Marc de Lorraine

Bagaceira do Minho

Bagaceira do Douro

Bagaceira da Btira Interior

Bagaceira da Bairrada

Bagaceira do Oeste

Bagaceira do Ribatejo

Bagaceira do Aientejo

Bagaceira do Afgarve

Orujo gallego

Grappa di Barolo

Grappa piemontese or de! Piemonte

Grappa lombarda or di Lombardia

Grappa trentina or del Trcntino

Grappa friulana or del Friuli

Grappa veneta or del Veneto

Siidtiroler Grappa/Grappa deJPAlto Adigc

TaiKou5i6 KpiiTng/Tsikoudia from Crete

Toiitoupo MaKE5ovia<;/Tsipouro from Macedonia

Tomoupo 0eoottXiac,/Tsipouro from Thessaly

Toinoupo Tupvapou/Tsipouro from Tyrnavos

Eau-de-vie de marc marque nationale luxembourgeuise

 

7.  Meyve Distilat İçkisi                                     Schwarzwalder Kirschwasser

SchwarzwaJder Himbeergeist

Schwarzwalder Mirabellenwasser

Schwarzwalder Williamsbirne

Schwarzwalder Zwetschgenwasser

Frankisches Zwetschgenwasser

Frankisches Kirschwasser

Frankischer Obsder

Mirabelle de Lorraine

Kirsch d'Alsace

Quctsch d'Alsace

Framboise d'Alsace

Mirabelle d'Alsace

Kirsch de Fougerolles

Siidtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

Siidtiroler Aprikot or Sudriroler

Marille/Aprikot dell'Alto Adige or Marille dell'Alto Adige

Siidtiroler Kirsch/Kirsch deU'AJto Adige

Sudriroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

Siidtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

Sudtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

Siidtiroler Golden Delicious/Golden delicious dell'Alto Adig

Williams friulano or del Friuli

Sliwovitz del Veneto

Sliwovitz de] Friuli-Venczia Giulia

Sliwovitz del Trenrino-Alto Adige

Distillate di mele trentino or del Trcntino

Williams trentino or del Trentino

Sliwovitz trentino or del Trentino

Aprikot trentino or del Trentino

Medronheira do Algarve

Medronheira do Bucaco

Kirsch or Kirschwasser Friulano

Kirsch or Kirschwasser Trentino

Kirsch or Kirschwasser Veneto

Aguardente de pera da Lousa

Eau-de-vie de pommes marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de poires marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de kirsch marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de quetsch marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de mirabelle marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de pmnelfes marque nationale luxembourgeois

 

8. Cider Distilat Içkisi veya

Perry Distilat İçkisi                                             Calvados du Pays d'Auge

Calvados

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Eau-de-vie de poire de Bretagne

Eau-de-vie de cidre de Normandic

Eau-de-vie de poire^ de Normandic

Eau-de-vie de cidre du Maine

Aquardiente de sidra de Astunas

Eau-de-vie de poire du Maine

9. Gentian Distilat İçkisi                     Bayerischer Gebirgsenzian

Siidtiroler Enzian/Genziana dell'Alto Adige

Genziana trentina or del Trentino

10. Meyve Distile İçkisi                                     Pacharan navarro

11. Ardıç Aromalı Distile İçki                            Ostfriesischer Korngenever                                                                                            Genievre Flandres Artois                                                                                                Hasseltse jenever                                                                                                             Balegemse jenever                                                                                                            Peket de Wallonic                                                                                                             Steinhager                                                                                                                          Plymouth Gin                                                                                                                     Gin dc Mah6n     

12. Karaway-Aromalı Distile İçki                      Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

13.  Anason Aromalı Distile İçki                      Anis espanol

Evora anisada

Cazalla

Chinchon

Ojen

Rute

14. Likör                                                                Berliner Kummel                                                                                                                Hamburger Kummel                                                                                                          Miinchener Kummel                                                                                                          Chiemseer Klosterlikor                                                                                                     Bayerischer Krauterlikor                                                                                                  Cassis de Dijon                                                                                                                  Cassis de Beaufort                                                                                                            Irish Cream                                                                                                                         Palo de Mallorca                                                                                                                Ginjinha portuguesa                                                                                                         Licor dc Singeverga                                                                                                          Benediktbeurer Klosterlikor                                                                                             Ettaler Klosterlikor                                                                                                            Ratafia de Champagne                                                                                                      Ratafia catalana                                                                                                                 Anfs portugues

15.  Spirit drinks                                                  Pommeau de Brctagne                                                                                                     I'ommeau du Maine                                                                                                          Pommeau de Normandie

 

EK – 3 (Ek:RG-07/07/2006-26221)

                                          TARIMSAL ETİL ALKOL HAMMADDELERİ

             Tarımsal Etil Alkol Hammaddeleri aşağıda sıralanmıştır.

             a) Yenilebilen meyveler, meyve kısımları,

             b) Yenilebilen sebzeler, sebze kısımları,

             c) Tahıllar,

             ç) Değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inulin,

             d) Şeker pancarı, şeker kamışı,

             e) Diğer şekerler, şeker şurupları, karamel, bal,

             f) Melaslar (rengi giderilmiş veya giderilmemiş),

             g) Aromalandırılmış veya renklendirilmiş şekerler, şuruplar, melaslar  (şeker içeren meyve suları hariç)

             ğ) Üzüm şırası (fermentasyonu devam eden veya fermentasyonu alkol ilavesiyle durdurulmuş)

             h) Taze üzüm şarabı,

             ı) Diğer fermente içkiler.      


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam16
Toplam Ziyaret1125314
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar17.928518.0003
Euro18.311018.3843
Hava Durumu